Foto: press_2013/Airconditioning-verbouwen-huis.jpg

Milieuschade door airco's beperkt

De Vereniging van leveranciers voor airconditioningapparatuur, VERAC, is het niet eens met de ongenuanceerde berichtgeving rondom het onderzoeksrapport van het Planbureau voor de leefomgeving.

Volgens dit onderzoek zijn airconditionings en koelinstallaties bij ongewijzigd beleid in 2050 voor 14% verantwoordelijk voor de mondiale CO2- emissies door het broeikasgas HFK's.

 

Volgens VERAC is het gebruikte koudemiddel een arbitraire factor, aangezien dit slechts bijdraagt aan de Global Warming Potential (GWP) als er sprake is van emissie. GWP is de bijdrage aan het broeikaseffect uitgedrukt in CO2-equivalenten. Sinds het Montreal Protocol uit 1997 is de druk om de regelgeving vanuit Europa en de VS aan te scherpen strek vergroot. Met name in Nederland is een emissiepreventiebeleid van toepassing welke op een professionele wijze door de branche tot uitvoering wordt gebracht met als gevolg dat er in Nederland zeer lage emissieverliezen optreden. Aan de opkomende industrielanden in Azië en het Verre Oosten is in het Montreal Protocol meer ruimte gegeven om het emissiepreventiebeleid vorm te geven. Voor deze landen gelden minder strenge eisen.

De huidige koudemiddelen, zoals HFK's, zijn aangepast aan de mondiale afspraken die in het Kyoto-Protocol met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen (HFK's) zijn vastgelegd. HFK's tasten de ozonlaag niet aan. In deze regelgeving wordt sterk ingespeeld op de CO2 reductie. Deze synthetische koudemiddelen zijn stabiele chemische verbindingen die geen bedreiging vormen voor de mens en geen milieuschade veroorzaken, zolang men de installatie gesloten houdt. HFK-installaties staan derhalve onder controle voor lekdichtheid, waarbij de branche verplicht is voor utiliteitsinstallaties een sluitende koudemiddel boekhouding bij te houden in een daarvoor bestemd logboek.
Een alternatief voor deze gassen zijn de natuurlijke koudemiddelen. Deze gassen vormen geen gevaar voor het klimaat, maar hebben een ander risico. Sommige zijn brandgevaarlijk, zoals propaan en isobuthaan, andere vormen een gevaar voor de veiligheid van de mens. Apparaten met toepassing van natuurlijke koudemiddelen hebben in relatie tot HFK-gassen operationeel gezien ook meer energie nodig, hetgeen een nadelig effect voor het milieu heeft. Om over te gaan op deze koudemiddelen dienen strengere veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.

Bij nieuwe gassen, zowel chemische als natuurlijke, dient goed te worden gekeken naar de totale impact. De Total Equivalent Warming Impact (TEWI) is een eerste goede maat hiervoor en zegt iets over het totaal van het gebruikte koudemiddel en de energie die nodig is om de installatie te laten functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat momenteel geen alternatieve koudemiddelen beschikbaar zijn met een lagere TEWI waarde dan de huidige HFK koudemiddelen.

De airconditioning kost energie, maar als deze ook gebruikt wordt in de warmtepompmodule kan dit een groot voordeel opleveren ten opzichte van conventionele systemen voor verwarming. De airconditioning, lees warmtepomp is juist een systeem waarmee CO2 emissies voorkomen worden ten opzichte van conventionele systemen die gebruik maken van
fossiele brandstoffen. Derhalve zijn warmtepompen ook door de Europese Commissie erkend als duurzame energie oplossingen en staan hiermee qua duurzaamheid op gelijke voet met windenergie en zonne-energie oplossingen.

De conclusie die het Planbureau voor de leefomgeving trekt door aan te geven dat HFK?s een bedreiging vormen voor het klimaat, dient volgens VERAC genuanceerd te worden en doet juist onrecht aan de bijdrage die warmtepompen (lees airconditioners) kunnen hebben in de preventie van CO2 uitstoot en klimaatverandering.

Lees hier meer over de verschillende airconditioning systemen.
Lees hier meer tips voor het aanschaffen van een airco.

Publicatiedatum: 26 juni 2009

Reacties