Copyright

Pressofoon Beheer b.v. behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Wonen.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Wonen.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pressofoon Beheer b.v..

Portretrecht en eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Wonen.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Wonen.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele - en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Wonen.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd's en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Wonen.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Wonen.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Wonen.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Wonen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Wonen.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Wonen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Wonen.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Wonen.nl en het logo van Wonen.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten bij Pressofoon Beheer b.v..

Een bezoeker/ster van Wonen.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Wonen.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Pressofoon Beheer b.v. (ook niet via een eigen netwerk).